اکسپرت NoLoss با استفاده از اندیکاتور Heiken Ashi Smoothed

اکسپرت NoLoss با استفاده از اندیکاتور Heiken Ashi Smoothed

اکسپرت NoLoss با استفاده از اندیکاتور Heiken Ashi Smoothed

اکسپرت NoLoss با استفاده از اندیکاتور Heiken Ashi Smoothed برای اجرای صحیح اکسپرت، اندیکاتور Heiken Ashi Smoothed را در پوشه Indicators قرار دهید این سورس کد صرفا جنبه آموزشی دارد و استفاده از آن بدون اطلاع از نحوه کار، مدیریت سرمایه و همچنین بدون سفارشی کردن آن، کاملا اشتباه می باشد. مسئولیت هرگونه ضرر و زیان احتمالی صرفا بر عهده خریدار می باشد.

اکسپرت 100 پیپ در روز به همراه سورس کد برای بازار فارکس(ربات)

اکسپرت 100 پیپ در روز به همراه سورس کد برای بازار فارکس(ربات)

اکسپرت 100 پیپ در روز به همراه سورس کد برای بازار فارکس(ربات)

اکسپرت 100 پیپ در روز به همراه سورس کد برای بازار فارکس(ربات) این سورس کد صرفا جنبه آموزشی دارد و استفاده از آن بدون اطلاع از نحوه کار، مدیریت سرمایه و همچنین بدون سفارشی کردن آن، کاملا اشتباه می باشد. مسئولیت هرگونه ضرر و زیان احتمالی صرفا بر عهده خریدار می باشد.

اکسپرت استراتژی معروف ایچی موکو(Ichimoku) به همراه سورس کد برای بازار فارکس(ربات)

اکسپرت استراتژی معروف ایچی موکو(Ichimoku) به همراه سورس کد برای بازار فارکس(ربات)

اکسپرت استراتژی معروف ایچی موکو(Ichimoku) به همراه سورس کد برای بازار فارکس(ربات)

اکسپرت استراتژی معروف ایچی موکو(Ichimoku) به همراه سورس کد برای بازار فارکس(ربات) این سورس کد صرفا جنبه آموزشی دارد و استفاده از آن بدون اطلاع از نحوه کار، مدیریت سرمایه و همچنین بدون سفارشی کردن آن، کاملا اشتباه می باشد. مسئولیت هرگونه ضرر و زیان احتمالی صرفا بر عهده خریدار می باشد.