بررسی تاثیر اجرای شاخصهای کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان

بررسی تاثیر اجرای شاخصهای کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان

بررسی تاثیر اجرای شاخصهای کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان

چکیده هدف اساسي پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجرای شاخصهای كيفيت زندگي كاري بر رضايت شغلي کارکنان ادارات دولتی شهرستان لامرد و با روش توصیفی – پیمایشی اجرا شد.جامعه آماري مطالعه حاضرشامل کارکنان ادارات دولتی که 3916 نفر مي باشد با استفاده از جدول حجم نمونه كرجسي و مورگان تعداد 274 نفر براي نمونه آماري به روش طبقه‌اي تصادفي و نسبي انتخاب شدند. از پرسشنامه‌هاي استاندارد كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. ميزان ضريب همساني دروني سؤالات (آلفاي كرونباخ) براي پرسشنامه كيفيت زندگي كاري 87/0 و براي پرسشنامه رضايت شغلي 83/0 است و در نتیجه پایایی آنها تأیید شد. روايي آنها را نيز متخصصان آماري تأييد کردند. در نهایت 270 پرسشنامه تكميل و به روش آزمون (فریدمن) و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل آماري

بررسی رابطه نظام برنامه جانشین پروری با افزایش بهره وری در آموزش و پرورش

بررسی رابطه نظام برنامه جانشین پروری با افزایش بهره وری در آموزش و پرورش

بررسی رابطه نظام برنامه جانشین پروری با افزایش بهره وری در آموزش و پرورش

چکیده هدف پژوهش حاضر تبيين رابطه بين جانشين پروري با بهره وري كاركنان آموزش و پرورش شهرستان لامرد مي باشد روش پژوهش، با توصیفی و از نوع همبستگی است شد. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان لامرد در سال 1394 مي باشد. با توجه به اينكه تعداد كاركنان 100 نفر مي باشد، جهت نمونه گيري از بين افراد جامعه با توجه به جدول مورگان، تعداد 30 نفر به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري در اين تحقيق شامل دو پرسشنامه جانشين پروري و بهره وري مي باشد. جهت تجزيه و تحليل از روشهاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطي از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتايج حاكي از آن است: بين جانشين پروري و بهره وري رابطه وجود دارد.