اموزش زبان انگلیسی

اموزش زبان انگلیسی

اموزش زبان انگلیسی

#اموزش زبان انگلیسی به سبک بنیادی #(American English) #(انگلیسی پایه)#(یاد گیری زبان انگلیسی سه برابر سریعتر و بسیار اسانتر از حالت عادی) انگیزه اختراع (اموزش زبان انگلیسی به سبک بنیادی) ایده اختراع چنین سبکی مربوط به زمانی است که من باید در مدت زمان کوتاهی زبان انگلیسی را یاد می گرفتم در حالی که سطح صفر داشتم . بنابرین ازمایشاتی را برای ایجاد یک سبک مدرن که بر گرفته از سبک متون بود اغاز کردم ایجاد چنین سبکی کاملا موفقیت امیز بود و من توانستم علاوه بر زبان انگلیسی زبان المانی را هم یاد بگیرم و در طول این دوران بر روی کاستیهای این روش کار کردم و نتیجه چیزی بود که اینجاست علل یاد گیری سریع با کتاب