بررسی انواع مبدل های حرارتی همراه باطراحی با نرم افزار

بررسی انواع مبدل های حرارتی همراه باطراحی با نرم افزار

بررسی انواع مبدل های حرارتی همراه باطراحی با نرم افزار

آموزش پیش رو در 109 صفحه و در 5 فصل تحت عناوین زیر نگارش شده است: فصل1: دسته بندی مبدل های حرارتی فصل 2:اصول طراحی مبدل های حرارتی فصل 3: بررسی سیال کاری (اسید فسفریک) فصل 4: نرم افزارهای طراحی مبدل فصل5: طراحی مبدل حرارتی پوسته لوله شامل فایل word و pdf می باشد.