اجرای احکام

اجرای احکام

اجرای احکام

«جزوه تایپ شده» اجرای احکام نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی دکتر علی مزیدی جلسات ۱۲ تا ۱۷ فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است.