فایل اکسل (RCADS )مقیاس تجدید نظر شده اضطراب و افسردگی کودکان نسخه کودک

فایل اکسل (RCADS )مقیاس تجدید نظر شده اضطراب و افسردگی کودکان نسخه کودک

فایل اکسل (RCADS )مقیاس تجدید نظر شده اضطراب و افسردگی کودکان نسخه کودک

اولین بار در ایران : فایل اکسل مقیاس تجدید نظر شده اضطراب و افسردگی کودکان – نسخه کودک RCADS فرم چهل وهفت سوالی نسخه کامل برای کودکان سه تا دوازده سال ارزیابی علائم اضطراب و افسردگی DSM-IV در کودکان: مقیاس تجدید نظر شده در مورد اضطراب و افسردگی کودکان تحقیق و درمان رفتار .

فایل اکسل گودیناف

فایل اکسل گودیناف

فایل اکسل گودیناف

برای اولین بار فایل اکسل آزمون آدمک گودیناف فایل مورد نظر تمامی محاسبات را بطور خودکار انجام میدهد و بهره هوشی کودک را در انتهای صفحه نمایش می دهد. آزمون ترسیم آدمک از آسانترین و عملی ترین و جهانی ترین آزمونهای تصویری است مهمترین هدف این آزمون تعیین درجه هوشمندی سن عقلی وبهره هوشی کودک است.همچنین دراین ازمون خیلی سریع بهره هوشی کودک را اندازه می گیریم.حتی در مورد کودکانی واطفالی که زبان نمی دانند وقادر به تکلم نیستند نیز کاربرد دارد. اجرای ازمون بسیار ساده هست و به ازمودنی گفته می شود که یک آدم ترسیم کن و هرچه می توانی آنرا زیبا وخوب بکش ،بدون محدودیت زمانی اجازه میدهیم کودک نقاشی بکشد

فایل اکسل پرسشنامه زوجی اینریچ

فایل اکسل پرسشنامه زوجی اینریچ

فایل اکسل پرسشنامه زوجی اینریچ

برای اولین بار فایل اکسل پرسشنامه زوجی اینریچ:(سطح آزمودنی در هر مقیاس تعیین و تفسیر مختصر بطور خودکار نمایش داده می شود.) براي بررسی میزان رضایت زناشویی، پرسشنامه اینریچ انتخاب شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات و کارهاي بالینی متعددي مورد استفاده قرار گرفته است. فورز و السون (1989) از این پرسشنامه، براي بررسی رضایت زناشویی استفاده کرده اند و معتقدند که این مقیاس نسبت به تغییراتی که در خانواده بوجود می آید حساس است. فورز و السون با استفاده ازنمونه گیري تصادفی در تحقیق ملی با 5039زوج نشان دادند که با استفاده از این پرسشنامه می توان با دقت %95-85بین زوجین خرسند و ناخرسند تمایز قائل شد. هر یک از موضوعات این پرسشنامه، درارتباط با یکی از زمینه

فایل اکسل شیوه های فرزندپروری بامریند

فایل اکسل شیوه های فرزندپروری بامریند

فایل اکسل شیوه های فرزندپروری بامریند

برای اولین بار، فایل اکسل مورد نظر براساس پرسشنامه بامریند(استبدادی ،منطقی ،سهل گیرانه) شیوه تربیتی را مشخص می کندو نتیجه بصورت خودکار درصفحه جواب آزمون نمایش داده می شود. (در شیت توضیحات:مختصر و مفید در مورد فرزند پروری ارائه شده) جواب تست در کادر های سبزی که در صفحه جواب آزمون هست نمایش داده می شود. توضیح مهم در مورد فایل در خصوص انتخاب والد: پرسشنامه مذکور دارای روایی(اعتبار )صوری است لذا در مورد مشخص نمودن نوع والد(پدر یا مادر)در ابتدای فایل میتوان بصورت اختیاری پاسخ را درج نمود،در صورت مشخص نمودن نوع والد در نتیجه بدست آمده مقداری تفاوت وجود خواهد داشت که به نظر اینجانب بر میزان اعتبار خواهد افزود ،و

فایل اکسل سنجش خلاقیت تورنس

فایل اکسل سنجش خلاقیت تورنس

فایل اکسل سنجش خلاقیت تورنس

تست سنجش خلاقیت تورنس Torrance(نتیجه بصورت خودکارمحاسبه می شود ،به همراه میزان درصدی نمرات در عناصر4 گانه تشکیل دهنده ی خلاقیت ) آزمون سنجش خلاقيت «تورنس» يکي از معتبرترين آزمون هاي روانشناسي در زمينه سنجش خلاقيت است.هیچ راهی برای تقویت مستقیم خلاقیت وجود ندارد! تنها می‌توان از طریق فرایند‌های مربوط به نحوه تصمیم‌گیری و عبور از مراحل حل یک مسئله، میزان خلاقیت یک‌نفر را مشخص کرد. در این تست هم مشخص می‌شود که شما چگونه این مراحل گوناگون را در ذهنتان مدیریت می‌کنید؛ یعنی سوال‌های مختلفی در زمینه مرحله درک صورت مسئله،‌ مرحله ارائه پیشنهادها، مرحله تصمیم‌گیری، مرحله اجرا و… وجود دارد كه توانایی شما را در این زمینه محک می‌زند. اکثر دانشمندان و محققان معتقدند که اساس قدرت انسان ناشی از خلاقیت اوست.

فایل اکسل پرسشنامه تعارض زناشویی54 ایتم(MCQ)

فایل اکسل پرسشنامه تعارض زناشویی54 ایتم(MCQ)

فایل اکسل پرسشنامه تعارض زناشویی54 ایتم(MCQ)

فایل اکسل پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی MCQ معرفی ابزار پرسشنامه تعارضات زناشویی: طرح اولیه این پرسشنامه توسط ترابی و زیر نظر ثنایی (1375) تهیه و تنظیم شد که هفت بعد یا زمینه تعارض زناشویی را اندازه گیری می کند. این ابعاد عبارتند از: کاهش همکاری کاهش رابطه جنسی افزایش واکنش هیجانی افزایش رابطه فردی با خویشاوندان کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر جدا کردن امور مالی از یکدیگر افزایش جلب حمایت از فرزندان در سال 1387 در اصلاح پرسشنامه حاضر، یک بند دیگر به آن اضافه گردید که بعد دیگری از تعارضات زناشویی را مورد بررسی قرار می دهد بنابراین پرسشنامه در حال حاضر هشت بعد از تعارضات زناشویی را ارزیابی می کند که هشتمین بعد آن : اختلال در

فایل اکسل هوش معنوی (SIS)

فایل اکسل هوش معنوی (SIS)

فایل اکسل هوش معنوی (SIS)

توجه: در صورت عدم انتخاب جنسیت نتیجه آزمون نمایش داده نمی شود. پرسشنامه هوش معنوی: نوع پرسشنامه: استاندارد تعداد سئوالات: 29 سوال این آزمون توسط عبداله زاده با همكاری مهدیه کشميری و فاطمه عرب عاملي1388برای دانشجویان ساخته و هنجار شده است. نمره گذاری: در این آزمون به گزینه کاملاً مخالفم نمره یك و مخالفم دو و به تا حدودی سه و موافقم چهار به کاملاً موافقم نمره پنج داده ميشود و دامنه نمرات 29 تا 145 است .عبدالله زاده و همكاران، 1388 بعد یا مولفه، دو بعد: درك و ارتباط با سرچشمه هستي و زندگي معنوی یا اتكا به هسته دروني درابتدا ی کار بایستی گزینه ENABLE را که به رنگ زرد در بالای صفحه نمایش داده می شود کلیک کنید تا دکمه

فایل اکسل هوش هیجانی بار ان

فایل اکسل هوش هیجانی بار ان

فایل اکسل هوش هیجانی بار ان

فایل اکسل آزمون هوش هیجانی بار – ان آزمون بار-ان، براي مجموعه قابلیتها، صلاحیتها و مهارتهاي غیرشناختی در نظر گرفته شده است که بر توانایی شخص، براي موفقیت در مقابله با درخواستها و فشارهاي محیطی تکیه دارد. نمره گذاري: از آنجا که گزینه ها بر روي یک طیف 5 درجهاي لیکرت تنظیم شده اند، نمره گذاري از 5 به یک کاملا موافقم 5 و کاملا مخالفم 1 و در بعضی سؤالات با محتواي منفی یا معکوس، انجام میشود. نمره کل هر مقیاس، برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 15 مقیاس میباشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون، نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و بر عکس میباشد.

فایل اکسل پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مزلچ

فایل اکسل پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مزلچ

فایل اکسل پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مزلچ

فشار شغلی در سازمانها می تواند موجبات تنیدگی فراوانی را ایجاد کند،این تنیدگی در دراز مدت سیستم اعصاب سمپاتیک و پارا سمپاتیک را تحت تاثیر قرار داده و انقباضهای جسمانی را در اندام احشایی ایجاد می کند.فشار شغلی در دراز مدت موجبات بروز کندی حرکت ،لختی عضلات ،خستگی جسمانی وعدم تمرکز را فراهم می سازد. این عوارض را می توان به عنوان نشانگان فرسودگی شغلی تعریف کرد. در مواقعی که فشار شغلی دایمی باشد و این فشارها حداقل برای چند ماه ادامه یابد عوارض فشارهای دایمی با مشکلات جسمانی تلفیق می گردند و مشکلاتی را در حیطه های انگیزشی رفتاری و شناختی به وجود می اورد.مشکلاتی در انگیزش یا بی انگیزه بودن و تمایل نداشتن نسبت به انجام دادن کار،حواس پرتی اختلالاتی در حافظه در حیطه مشکلات شناختی و کندی حرکت از جمله مشکلات

فایل اکسل پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ راست(گریمس)

فایل اکسل پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ راست(گریمس)

فایل اکسل پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ راست(گریمس)

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ-راست(گریمس) روابط زوجین می تواند بخودی خود بسیار پیچیده باشد و مشکلات هر زوج بر جنبه خاصی تکیه کند ،بنابراین برای در مانگر به ویژه اگر اولین بار است که مراجع را می بیند ،بسیار مهم است که به جست و جو و کاوش مشکلات پنهان این رابطه بپردازند. پرسشنامه گریمس می تواند چهارچوب مفیدی برای دست یابی به این مهم فراهم آورد ،بنابراین هم می تواند در شناسایی راه های مفید برای جست وجو و کاوش مشکلات و هم در حفظ زمان با ارزش مراجع مفید باشد. این پرسشنامه دارای 28 عبارت است که در مقابل هر جمله 4 گزینه قرار دارد و پاسخگو با توجه به تناسب هرجمله با وضعیت زندگی زناشویی خودش یکی از گزینه ها را انتخاب می کند.