آیین دادرســـی کیفــــری 1

آیین دادرســـی کیفــــری 1

آیین دادرســـی کیفــــری 1

«جزوه تایپ شده» ایین دادرســـی کیفـــــری1- ( حاوی 37صفحه) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد شمس اسفند اباد فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است .