آزمون میانگین دو جامعه در نرم افزار SPSS

آزمون میانگین دو جامعه در نرم افزار SPSS

آزمون میانگین دو جامعه در نرم افزار SPSS

تفاوت گروههای مستقل و وابسته چیست؟ آزمون میانگین دو جامعه وابسته ( آزمون t زوجی) شرایط انجام آزمون t زوجی روش وارد کردن داده ها در نرم افزار SPSS برای ازمون t زوجی انجام آزمون t زوجی در نرم افزار SPSS روش انجام آزمون نرمال بودن جامعه اختلاف ها آزمون های ناپارامتری برای مقایسه دو جامعه وابسته آزمون علامت آزمون ویلکاکسون به دست آوردن فاصله اطمینان تفاضل میانه های دو جامعه آزمون میانگین دو جامعه مستقل روش وارد کردن داده ها در نرم افزار SPSS برای ازمون دو جامعه مستقل آزمون نرمال بودن دو جامعه آزمون برابری واریانس دو جامعه توضیح روش

آزمون میانگین جامعه در نرم افزار SPSS

آزمون میانگین جامعه در نرم افزار SPSS

آزمون میانگین جامعه در نرم افزار SPSS

پارامتر چیست؟ آماره چیست؟ توزیع نمونه گیری چیست؟ خطای معیار چیست؟ تفاوت خطای معیار و انحراف معیار چیست؟ چگونه توزیع نمونه گیری میانگین را به دست آوریم؟ توزیع نرمال چیست؟ قضیه حد مرکزی چیست؟ آزمون t برای میانگین جامعه محاسبه احتمال معنی داری آزمون های ناپارامتری برای میانگین جامعه آزمون ویلکاکسون آزمون علامت

محاسبه آمار توصیفی در گروهها و زیر گرو ها در نرم افزار SPSS

محاسبه آمار توصیفی در گروهها و زیر گرو ها در نرم افزار SPSS

محاسبه آمار توصیفی در گروهها و زیر گرو ها در نرم افزار SPSS

زمانی که قصد داریم آماره های توصیفی یک متغیر کمی ( پیوسته) مانند حقوق یا سن را در برابر یک یا چند متغیر کیفی (گسسته) همچون جنسیت و سطح تحصیلات به دست اوریم از این روش استفاده می کنیم. به عنوان مثال آیا حقوق زنان و مردان در سازمان یکسان است؟ آیا در رده های مختلف سابقه کار بین حقوق زنان و مردان تفاوتی وجود دارد؟

بررسی و استنباط در مورد توزیع گروهها و زیر گروهها در نرم افزار SPSS

بررسی و استنباط در مورد توزیع گروهها و زیر گروهها در نرم افزار SPSS

بررسی و استنباط در مورد توزیع گروهها و زیر گروهها  در نرم افزار SPSS

در این فیلم آموزشی به بررسی موارد زیر می پردازیم: آیا توزیع مشاهدات در گروهها قرینه است؟ آیا در گروهها داده های پرتی وجود دارد؟ آیا مقادیر گروه ها دارای توزیع نرمال هستند؟ آیا واریانس گروهها با هم برابر است؟ معرفی و کاربرد نمودارهای: هیستوگرام نمودار شاخه و برگ نمودار جعبه ای

خلاصه کردن مشاهدات، شمارش پاسخ ها، آمار توصیفی در نرم افزار SPSS

خلاصه کردن مشاهدات، شمارش پاسخ ها، آمار توصیفی در نرم افزار SPSS

خلاصه کردن مشاهدات، شمارش پاسخ ها، آمار توصیفی در نرم افزار SPSS

تعریف انواع متغیرها متغیرهای گسسته متغیرهای پیوسته متغیرهای رتبه ای و اسمی متغیرهای فاصله ای و نسبتی خلاصه کردن مشاهدات از طریق 1) تشکیل جدول فراوانی 2) رسم نمودارها نمودار دایره ای نمودار ستونی نمودار هیستوگرام (بافت نگار) 3) شاخص های مرکزی میانگین میانه مد 4) شاخص های پراکندگی دامنه تغیرات دامنه میان چارکی واریانس انحراف معیار 5) شاخص های شکل توزیع چولگی کشیدگی توضیح و بررسی اینکه برای هر نوع متغیری از چه روشهایی برای خلاصه کردن مشاهدات می توان استفاده نمود. تفسیر درصد تجمعی و توضیح کاربرد آن بررسی اشکالات اطاعات نامعلوم (داده های گمشده)