Slicer در اکسل

Slicer در اکسل

Slicer در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی Slicer در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

شماره ردیف استاتیک و داینامیک در اکسل

شماره ردیف استاتیک و داینامیک در اکسل

شماره ردیف استاتیک و داینامیک در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی شماره ردیف استاتیک و داینامیک در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

conditional Formatting در اکسل

conditional Formatting در اکسل

conditional Formatting در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی Conditional Formatting در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

Freeze در اکسل

Freeze در اکسل

Freeze در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی Freeze در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

مقایسه دو لیست در اکسل

مقایسه دو لیست در اکسل

مقایسه دو لیست در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی مقایسه دو لیست در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

Table , Sort , Filter

Table , Sort , Filter

Table , Sort , Filter

این پکیج شامل مثال حل شده و حل نشده مربوط به آموزش ویدیویی Table , Sort , Filter در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

Format Cell در اکسل

Format Cell در اکسل

Format Cell در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی Format Cell در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

تعمیم

تعمیم

تعمیم

این پکیج شامل مثال حل نشده و مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی تعمیم نسبی و مطلق در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.