فیلم آموزشی محاسبه شاخصهای آماری در جدول فراوانی

فیلم آموزشی محاسبه شاخصهای آماری در جدول فراوانی

فیلم آموزشی محاسبه شاخصهای آماری در جدول فراوانی

در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . محاسبه میانگین در جدول فراوانی محاسبه میانگین به روش کد گذاری محاسبه چندک ها در جدول فراوانی محاسبه چارک ها در جدول فراوانی محاسبه میانه در جدول فراوانی محاسبه دهک ها در جدول فراوانی محاسبه صدک ها در جدول فراوانی محاسبه انحراف متوسط از میانگین در جدول فراوانی محاسبه واریانس در جدول فراوانی محاسبه واریانس به روش تغیر متغیر یا کد گذاری تصحیح واریانس شپارد محاسبه میانگین کل چند جامعه آماری محاسبه واریانس کل چند جامعه آماری کاربرد انحراف معیار قضیه چی بی شف چولگی و انحراف از قرینگی