داده های هواشناسی شهر تهران به صورت ساعتی از ابتدای سال 2000 تا انتهای سال 2019

داده های هواشناسی شهر تهران به صورت ساعتی از ابتدای سال 2000 تا انتهای سال 2019

داده های هواشناسی شهر تهران به صورت ساعتی از ابتدای سال 2000 تا انتهای سال 2019

در این محصول یک فایل داده وجود دارد شامل: فایل Tehran_weather.csv حاوی داده های هواشناسی ایستگاه مهرآباد در شهر تهران می باشد. فایل ارائه شده دارای فیلدهای زیر می باشند: time: تاریخ و ساعت (براساس زون زمانی گرینویچ) local_time: تاریخ و ساعت (براساس زون زمانی ایران) precipitation: ارتفاع بارش (میلی متر) temperature: دما (درجه سانتی گراد) irradiance_surface: شدت تابش خورشیدی در سطح زمین (وات بر مترمربع) irradiance_toa: شدت تابش خورشیدی در مرز اتمسفر با فضا (وات بر مترمربع) snowfall: ارتفاع بارش برف (میلی متر)

داده های هواشناسی کشور ایران به صورت ساعتی از ابتدای سال 1980 تا انتهای سال 2019

داده های هواشناسی کشور ایران به صورت ساعتی از ابتدای سال 1980 تا انتهای سال 2019

داده های هواشناسی کشور ایران به صورت ساعتی از ابتدای سال 1980 تا انتهای سال 2019

در این محصول دو فایل داده وجود دارد شامل: فایل Iran_weather_land_area_weighted.csv حاوی میانگین وزنی داده های هواشناسی ایستگاه های موجود در شهرها و شهرستان های ایران تقسیم بر مساحت منطقه مربوط به ایستگاه می باشد. فایل Iran_weather_population_weighted.csv حاوی میانگین وزنی داده های هواشناسی ایستگاه های موجود در شهرها و شهرستان های ایران تقسیم بر جمعیت منطقه مربوط به ایستگاه می باشد. فایل های ارائه شده دارای فیلدهای زیر می باشند: time: تاریخ و ساعت precipitation: ارتفاع بارش (میلی متر) temperature: دما (درجه سانتی گراد) irradiance_surface: شدت تابش خورشیدی در سطح زمین (وات بر مترمربع)