تحقیق الگوريتم EZW

دانلود تحقیق الگوريتم EZW،
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 39
بخشی از این تحقیق :الگوريتم EZW در سال 1993 توسط shapiro ابداع شد نام كامل اين واژه به معناي كدينگ تدريجي با استفاده از درخت ضرايب ويولت است. اين الگوريتم ضرايب ويولت را به عنوان مجموعه اي از درختهاي جهت يابي مكاني در نظر مي گيرد هر درخت شامل ضرايبي از تمام زيرباندهاي فركانسي و مكاني است كه به يك ناحيه مشخص از تصوير اختصاص دارند. الگوريتم ابتدا ضرايب ويولت با دامنه بزرگتر را كددهي مي كند در صورتيكه دامنه يك ضريب بزرگتر يا مساوي آستانه مشخص باشد ضريب به عنوان ضريب معني دار در نظر گرفته مي شود و در غير اينصورت بي معني مي باشد يك درخت نيز در صورتي معني دار است كه بزرگترين ضريب آن از نظر دامنه بزرگتر يا مساوي با آستانه مورد نظر باشد و در غيراينصورت درخت بي معني است.مقدار آستانه در هر مرحله از الگوريتم نصف مي شود و بدين ترتيب ضرايب بزرگتر زودتر فرستاده مي شوند در هر مرحله، ابتدا معني دار بودن ضرايب مربوط به زير باند فركانسي پايين تر ارزيابي مي شود اگر مجموعه بي معني باشد يك علامت درخت صفر استفاده مي شود تا نشان دهد كه تمامي ضرايب مجموعه صفر مي باشند در غيراينصورت مجموعه به چهارزيرمجموعه براي ارزيابي بيشتر شكسته مي شود و پس از اينكه تمامي مجموعه ها و ضرايب مورد ارزيابي قرار گرفته اند اين مرحله به پايان مي رسد كدينگ EZW براساس اين فرضيه استوار است كه چگالي طيف توان در اكثر تصاوير طبيعي به سرعت كاهش مي يابد بدين معني كه اگر يك ضريب در زير باند فركانسي پايين تر كوچك باشد به احتمال زياد ضرايب مربوط به فرزندان آن در زير باندهاي بالاتر نيز كوچك هستند به بيان ديگر اگر يك ضريب والد بي معني باشد به احتمال زياد فرزندان آن نيز بي معني هستند اگر آستانه ها توانهايي از دو باشند ميتوان كدينگ EZW را به عنوان يك كدينگ bit-plane در نظر گرفت در اين روش در يك زمان، يك رشته بيت كه از MSB شروع مي شود كددهي مي شود با كدينگ تدريجي رشته بيت ها و ارزيابي درختها از زيرباندهاي فركانسي كمتر به زيرباندهاي فركانسي بيشتر در هر رشته بيت ميتوان به كدينگ جاسازي دست يافت.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

تحقیق ریاضیات چیست؟

دانلود تحقیق ریاضیات چیست؟،
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 52
بخشی از این تحقیق :همواره يكي از علوم فعال و زنده بوده است كه براساس منطق استوار مي باشد .پايگاه معرفت رياضي خرد محض است و بر محور احساسات و خواسته ها نمي گردد .ميزاني كه با آن انديشه هاي رياضي را مي سنجيم مستقل از آن انديشه هاست .نتايج همگي بر مبناي قوانين و انديشه هاي كه بر حسب معيارهاي قانوني رياضيات ثابت شده است .رياضيات همچنين نمادي از تلاش بي پايان انسانها براي كسب دانش و آگاهي است .دانش رياضي محصول كوشش انسانها و ملل گوناگون در زمانهاي مختلف است كه فراتر از زمان و قالبهاي فرهنگي و اقليمي به منصه بروز و ظهور رسيده است .هدف اين تلاش ، فعليت يافتن گوهر وجودي انسان و پيشبرد معرفت و كمال بشري و گشوده شدن دروازه هايي از ارتباط ميان انديشه ها ، فرهنگها و تمدن هابوده است .اكنون به جواب سؤال مطرح شده از زبان دكتر مصاحب مي پردازيم :جواب اين سؤال در زمانهاي مختلف و بر حسب بسط رياضيات و بسط فكر رياضي متفاوت بوده است .زماني رياضيات را علم اعداد ،زماني علم فضا و زماني علم كميات متصل و منفصل تعريف مي كردند .اين تعريف اخير كه شايد بيش از يك قرن تا حدي قابل قبول بود و هنوز در بعضي اذهان باقي است .اما طرز فكر كنوني را مي توان از اين گفته يكي از محققين معاصر دريافت :((در بابي علم فيزيك ، آشكار شده كه ضرورت ندارد كه ما ماهيت موجودات مورد بحث را بشناسيم بلكه آنچه ضروري است شناخت ساختمان رياضي آنهاست .در حقيقت تنها چيزي كه مي شناسيم همين است ))نفس رياضيات در هر مبحث علمي ، خواه در علم اقتصاد يا در علم نجوم ، همين شناسانيدن ساختمان رياضي است .اينك بد نيست به گفتاري از پرفسور فضل الله رضا در باب رياضي نو بپردازيم : در علوم رياضي نو هم بخلاف رياضيات قرون پيش ، زيبايي ها كم يا بيش با معيار فربهي خيال و گسترش پرواز سنجيده مي شود .وقتي به يكي از امراي علم دوست اسلامي قضيه فيثاغورث را عرضه كردند كه مجذور طول وتر مثلث قائم الزاويه برابر مجموع مجذورات طول دو ضلع ديگر است .معروف است كه وي چنان از زيبايي اين حقيقت جهاني سرمست شده كه دستور داد شكل مثلث را بر روي آستين وي نقش كنند
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

تحقیق رياضيدانان مسلمان

دانلود تحقیق رياضيدانان مسلمان،
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 22
بخشی از این تحقیق :ابوالوفا محمد بن يحيي بن اسماعيل بوزجاني يكي از مفاخر علمي ايران و از بزرگترين رياضيدانان و منجمان دوره اسلامي است در روز چهارشنبه اول ماه رمضان 328 هجري قمري در شهر بوزجان(تربت جام فعلي) چشم به جهان گشود. وي از همان سنين كودكي به خاطر هوش سرشار، تيز بيني و كنجكاويش مورد توجه خانواده و اقوامش قرار گرفت ابوالوفا علم هندسه و عدد را نزد عموي خود ابوعمر و مغازلي و دايي خود ابوعبدالله محمد بن عنبسه فرا گرفت. دوراني كه ابوالوفا در آن مي زيست شرايط مناسبي براي رشد او فراهم شد. استفاده از محضر استادان، كتابها و مراكز علمي گوناگون، امكان پر گشودن ذهن را براي او فراهم ساخت وي در دوران حكومت سلسله آل بويه زندگي مي كرد. ابوالوفا در سن 20 سالگي به عراق مهاجرت كرد وتا پايان عمر در بغداد زندگي كرد. او به ياري همكارانش در رصد خانه بغداد به رصد پرداخت او يكي از مشهورترين منجمان زمان خود بوده است. وي گاهي در كارهاي علمي با شخص معاصر خود ابوريحان بيروني به وسيله مكاتبه شريك مساعي داشته است. او سنت گذشتگان را مبني بر تلفيق كار علمي همراه با نگارش شرحهايي بر آثار قدما ادامه داد و شرح هايي بر آثار كساني چون اقليدس و ديونانتوس نوشت.بوزجاني روشهاي محاسبه اي را كه كارمندان و بارزگانان در كشورهاي شرق اسلامي در كارهاي روزانه انجام مي دادند آنها را به صورت منظم و مدون در آورد.از كارهاي جالب ديگر بوزجاني، حل يك مساله جالب است كه در آن از قضيه فيثاغورث استفاده نشده است. تقسيم يك مربع به تعداد معلومي از مربع هاي كوچك تر يا تشكيل يك مربع بزرگ با تعداد معيني از مربع هاي كوچك به وسيله پهلو به پهلو قرارر دادن آنها از كارهاي ديگري است كه او انجام داده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

خودآزمايي مبحث نور

دانلود خودآزمايي مبحث نور،
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 7
بخشی از این خودآزمايي :1) در آينه تختي زاويه اي كه بين پرتو تابش و پرتو بازتابش ايجاد مي شود 4 برابر زاويه‌اي است كه پرتو تابش با آينه مي سازد در اين حالت زاويه تابش چند درجه است؟ (SR83)1) 30 2) 45 3) 60 4) 722- جسمي به طول L1 در فاصله d1 از يك آينه محدب قرار دارد. تصويرش به طول L2 در فاصله d2 از آينه تشكيل شده است. در اين مورد از نظر اندازه، كدام رابطه درست است؟ (SR83)1) 2) 3) 4) وابسته باندازهd1 هركدام ميتواند درست باشد.3- مي خواهيم تصوير يك جسم در يك آينه كاو كوچكتر از خود جسم شود. براي اين منظور كدام رابطه بايد بين فاصله جسم تا آينه (P) و فاصله كانوني آينه (f) برقرار باشد؟ (SR83)1) 2) 3) 4) 4- فاصله يك شي از عدسي واگرايي 4 برابر فاصله كانوني عدسي است. دراين صورت طول شي چند برابر طول تصوير است؟ (SR83)1) 2 2) 3 3) 4 4) 5
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

تحقیق زندگی فیثاغورث

دانلود تحقیق زندگی فیثاغورث،
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 11
بخشی از این تحقیق :ساموس محلی که سالهای اولیه فیثا غورث در آن سپری شده است جزیره بزرگ ناهمواری ،ازجزایر دریای اژه است کهدرمقابل ساحل آسیای صغیرقرارگرفته است نزدیکترین نقطهآن به آسیا یعنی مکانی که درشکل گیری بعدی فیثا غورث قابل توجه می باشد چند کیلومتری بیشتر فاصله ندارد .پدرفیثاغورث(منسارخوس) طبیعتا ً استطاعت مالی لازم برای تحصیل پسرش راداشت.چونازروزگارباستان فقط یک روایت بدخواهانه وجودداردکه می گویدفیثاغورث حسابداربوده وپیشه پدری یعنی تجارت را فرا گرفته بود.اگر منسارخوس یک تاجربوده پس این امر طبیعی است که فیثاغورث او را در بعضی از سفرهایش همراهی کرده باشد و حتی ممکن است در باره دفتر کل یا معادل آن در زمان باستان مطالبی هم آموخته باشدولی اینکه علا قه فیثاغورث به ریاضیات ازموازنه نمودن حسابهای تجاری ناشی شده باشد، اشتباه است.جوانی فیثاغورث به خوبی مستندنشده وبیشترآن درافسانه و حکایت پوشیده است .درمورد والدین وموطن اواقتشاش زیادی وجوددارد.ولی با اطمینان می توان گمان بردکه روزهای اولیـه-اش را در ساموس گذرانده باشد.تمام زندگی نامه های باستانی دراین موضوع مشترکنـدکه فـیـثا- غورث حداقل با سه تااز معروفترین فلاسفه یونیه ای زمان خود(فرکیدزسیرایی،تالس،ملطی،آناکسیماندرملطی)درتماس بوده است.فیثاغورث درعنفوان جوانی بودکه این فلاسفه راملاقات کردوازدانش آنان بهره مندشدولی تنها نسبـت به فرکـیدز یک وابـستگـی همـیشگی ایـجاد نمود.این امرهیچ تعجـب انگیز نیست چرا گه هردویآنهابینش مشابهی راابرازداشتند.آنهاهردومتمایل به عرفان بودنـدووابستگی شدیدی با مدیترانه شرقی وفلسفه های شرقی داشتند.قابل اعتمادترین مأخذمادر مورد دیدارفیثاغورث ازمصـرایزوکرات است که در اواخرقرن پنجم واوایل قرن چهارم (ق- م) شکــوفا شده بود.اوفقط چندنسل بعد ازمرگ فیثاغورث تولدیافت وبـنابراین شهادت اوممکن است براساس وروایات شفاهی باشـد،
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

تحقیق کالين مکلورن

دانلود تحقیق کالين مکلورن،
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 25
بخشی از این تحقیق :مقدمهعدد واژه اي است که بيشترين سهم را در علوم و دانش بشري بر عهده دارد و در آن کلمه اسرار بيشماري نهفته است و علم رياضيات که از منطق انکار ناپذيري برخوردار است بر پايه ي همين کلمه به وجود آمده است و تکامل يافته است. امروزه عدد و شمارش از مرز گنجايش مغز بشر فراتر رفته است چنانکه در محاسبات فضايي به ناچار از توان استفاده مي کند و کامپيوترها هم از همان شيوه به وجود آمده و انسان را در اعماق راز اعداد فرو برده است. لازم به ذکر است که مبناي ذخيره سازي اطلاعات در حافظه ي هر کامپيوتري دو عدد 0 و 1 هستند.سر آغاز اعداد((يک)) است و همين نخستين عدد اسرار بيشماري را در خود نهفته دارد و با تکامل انسان و نزول اديان الهي و پرورش عرفان از تمام آفرينش به عدد يک و به عبارت ديگر وحدت و توحيد تعبير مي کند و عجيب است که در خط فارسي و عربي نخستين حرف با نخستين عدد هم شکل است و همين مورد باعث شده که عدد يک و حرف الف نشان توحيد حضرت باريتعالي برگزيده شود و به همين ترتيب نکات بسيار ظريفي در ادبيات عرفان اسلامي پيدا شود.تاد و حال آنکه سخن از عرفان اسلامي در ميان آمد و به رمز اعداد اشارتي رفت بهتر است بگوئيم که در بنياد اصلي اسلام يعني قرآن کريم نيز بعد رياضي فراوان است و ذيلا اشاره خواهيم کرد که خداوند در قرآن آفرينش را بر مبناي اصول رياضي بيان فرموده است.
کلمه عدد در قرآن 6 بار ذکر شده است به اين صورت:( سوره يونس آيه 5 – سوره الاسرا آيه 12 – سوره مومنون آيه 112 – سوره کهف آيه 11 0 سوره جن آيه 24 و نيز سوره جن آيه 28 )در سوره ي جن آيه 28 مي خوانيم : ( و احصي کل شئ عددا ) يعني شمرده است همه چيز را بشماريعني اينکه آنچه آفريده شده بدون محاسبه نبوده و همه آنها روي حساب دقيق و منطق رياضي بوده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پاورپوینت درباره ناصر خسرو

توضیحات :
فایل پاورپوینت درباره ناصر خسرو همراه با فایل ورد و pdf.
فهرست مطالب :
زندگینامه
عمده خصوصیات اخلاقی ناصر خسرو:
نمونه ای از شعر.
سفر هفت ساله ی ناصر خسرو و نگارش سفرنامه:
وفات ناصر خسرو.
نمونه آثار ناصر خسرو.
آثار منظوم ناصر خسرو.
درباره کتاب سفرنامه ناصرخسرو.
بخشی از کتاب سفرنامه ناصر خسرو.
بخشی دیگر از قسمتهای کتاب
چهار سخن از حکیم ناصرخسرو.

راهنمای استفاده

فایل دانلودی را با نرم افزار rar از حالت فشرده خارج نمایید.
ادامه خواندن “پاورپوینت درباره ناصر خسرو”

تحقیق سيستم مختصات رياضي

دانلود تحقیق سيستم مختصات رياضي،
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 30
بخشی از این تحقیق :سيستم مختصات كارتزين ( متعامد)غالباَ ماشينهاي NC داراي سه سپورت عمود بر هم مي‌باشند. حركات پيشروي در راستاي اين سه محور به طور ساده روي سيستم مختصات با محورهاي موازي با محورهاي سپورت توضيح داده مي‌شود.گوشه‌هي يك مكعب يك سيستم مختصات كارتزين را تشكيل مي‌دهد( به شكل 1 ر.ك) نقطه صفر مختصات در اينجا روي گوشه زيرين چپ قرار دارد.محورهاي عمود بر هم مشخص شده سه راستاي زير را مشخص مي‌كنند:محور – X محور افقي،محور – Y ها راستاي عمق قطعه كار و محور Z- ها راستاي عمودي. مشخصات قطبي دوبعدي ( صفحه‌اي) هر نقطه صفحه قطبي داراي فاصله قابل اندازه‌گيري R از نقطه قطب مختصات مي‌باشد. خط ارتباط قطب و نقطه P با محور ثابت ( مثلاَ محور – X ها) زاويه قابل اندازه‌گيري را تشكيل مي‌دهد. زاويه در خلاف حركت عقربه‌هاي ساعت اندازه‌گيري مي‌شود. هر نقطه P از صفحه با داده‌هاي زير به طور وضوح مشخص مي‌شود:- نقطه قطب مختصات،- شعات R و – زاويه (في).مختصات قطبي غالباَ براي سوراخها كه روي دايره تقسيم قرار مي‌گيرند و ديگر موارد مشابه به كار مي‌رود.2-2- مختصات كاربردي در براده با ماشينهاي – NCجزئيات لازم براي تعيين واضح مختصات در فضاي كار ماشينهاي NC- طبق DIN 66217 مشخص مي‌شود.قانون دست راست راستاي محورهاي مختصات با راستاي حركت سپورتها مطابقت دارد. مشخص كردن هر كدام از محورها روي قطعه كار طبق قانون دست راست انجام مي‌گيرد. انگشتها جهت مثبت را نشان مي‌دهد.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

تحقیق سيري در رياضيات

دانلود تحقیق سيري در رياضيات،
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 15
بخشی از این تحقیق :رياضيدانها چگونه زبان يكديگر را ميفهمند؟اگر به سرزمين جديدي سفر كنيد كه زبان مردم آنجا را ندانيد و نيز ندانيد كه در آنجا چه مي گذرد، سفر برايتان لذتي ندارد. در قلمرو رياضيات نيز چنين است. كسي كه زبان رياضي را نداند نمي تواند اين علم را درك كند. ارتباط و تبادل نظر رياضي روزگاري در بين رياضي دانان مشكل بود، اما آنها با اختراع زبان رياضي كه شامل علائم نوشتاري ويژه اي است، اين مشكل را از ميان برداشتند.هندسه فضايي چيست؟هنگامي كه يك سطحهندسي داراي ضخامت شود، از قلمرو هندسة مسطح خارج مي شود و وارد هندسه فضايي مي گردد. در اين شاخه از رياضيات با چهار شكل اصلي روبرو هستيم.: كره، مخروط، استوانه و چندوجهي. چندوجهي ها حجم هايي هستند كه طول، عرض وارتفاع دارند كه هر وجه(سطح) آنها يك چندضلعي است. فقط پنج نوع چندوجهي منتظم داريم كه عبارتند از:الف ـ هرم يا چهار وجهي منتظم كه هر يك از چهار وجه ان يك مثلث متساوي الاضلاع است.ب ـ مكعب يا شش وجهي منتظم كه هر يك از شش وجه ان يك مربع است.پ ـ هشت وجهي منتظم كه هر يك از هشت وجه آن يك مثلث متساوي الاضلاع است.ت ـ دوازده وجهي منتظم كه هر يك از دوازده وجه آن يك پنج ضلعي است.ث ـ بيست وجهي منتظم كه هر يك از بيست وجه ان يك مثلث متساوي الاضلاع است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

تحقیق ادعای رابطه ریاضی در قرآن

دانلود تحقیق ادعای رابطه ریاضی در قرآن ،
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 16
بخشی از این تحقیق :قرآن نزد مسلمانان بزرگترین معجزه محمد پیامبر اسلام است. درباره وجوه مختلف اعجاز قرآن سخن‌های بسیار رفته‌است. در سدهٔ اخیر، ادعای نوع دیگری از اعجاز قرآن به عنوان اعجاز عددی و نظم ریاضی در قرآن مطرح شد. پیشینهاز پیشینه این نوع برخورد با قرآن اطلاع چندانی در دست نیست، ولی از آنجا که سیوطی در کتاب الاتقان فی علوم القرآن به این موضوع پرداخته، می‌توان دریافت که این موضوع چندان غریب نبوده. با این حال توجه جدی به این موضوع در دهه هفتاد میلادی، با ادعاهای رشاد خلیفه آغاز شد. او ادعا کرد که نظمی رادر قرآن کشف نموده‌است که ویژگی خاص قرآن بوده و یکی از بزرگترین وجوه اعجاز آن به شمار می‌رود.کشف رابطه ریاضی در قرآن، موجب گردید که برخی از پژوهشگران مسلمان برای کشف اسرار و رموز بیشتری از قرآن به آمارگیری از تعداد حروف و کلمات قرآن بپردازند. برخی از شاگردان یا پیروان رشاد، چون «عبدالله آریک»[۱] با چاپ کتابی، نظریات او را در باب «عدد نوزده» تکمیل نمودند. با اینحال برخی دیگر از اندیشمندان اسلامی نیز بودند که به طرح نظریات جدید ریاضی و مستقل از رشاد پرداختند.پس ازآنکه رشاد خلیفه، نظریاتش را بسط داد، با استفاده از همان نظریه ریاضی، دو آیه آخر از سوره توبه در قرآن را تحریف‌شده و افزوده شده دانست،[۲][۳] و نهایتاً ادعا نمود خداوند او را رسول میثاق نموده است و نام او در قرآن کد شده است. خلیفه همچنین از سایر متون مذهبی در کنار قرآن مثل «سنت پیامبر» و «احادیث» به عنوان منابع جعلی نسبت داده شده به محمد و در تضاد با قرآن، یاد کرد و کشف واقعیت این متون و آموزه‌های جعلی را از وظایف رسالت خویش دانست.[۴] .[۵] این امر موجب شد تا محققین اسلامی شروع به نقد نظریه رشاد و دیگر همکاران و پیروان نظریات او نموده و ادعاهای وی را انکار کنند.[۶]جدای از درستی یا نادرستی، نظریات ریاضی در حیطه قرآن قابل بررسی و تامل است. بخصوص آنکه در این میان، نظریات دیگری پدید آمدند که اگرچه از دیدگاه ریاضی به قرآن پرداخته‌اند اما کاملاً مستقل از نظریه رشاد و عدد ۱۹ وی بوده‌اند، از آن جمله می‌توان از مهدی بازرگان، نام برد که تاکنون نظریه‌اش مورد تعرض جدی مخالفان واقع نشده‌است.[۷]
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>